Regulamin sklepu

Warunki dostaw i płatności – Dental Professionals Ewa Pawłowska

1. Ogólnie: Zastrzegamy sobie do wykreślenia artykułów z asortymentu w razie niskiego popytu. Dane zawarte w katalogach, prospektach czy innych dokumentach są wskazówkami dotyczącymi właściwości, jednakże nie są wiążące. Zastrzega się błędy w druku, omyłki oraz zmiany.

2. Zawarcie: Poniższe warunki dotyczą wszelkich transakcji. Inne umowy, nawet jeżeli zostają one zawarte przez przedstawicieli, są dla nas wiążące jedynie poprzez nasze pisemne uznanie. Warunki zakupów zamawiającego nie są dla nas wiążące, nawet jeżeli wyraźnie im się nie sprzeciwimy.

3. Ceny: Nasze ceny są niewiążące i są cenami netto ex works, z wyłączeniem kosztów przesyłki, ubezpieczenia transportowego i opakowania. Wszystkie ceny ulegają podwyższeniu o ustawowy podatek VAT. Jeżeli podwyższenie cen surowców, wahania kursów dewiz czy inne zdarzenia doprowadzą do istotnego wzrostu kosztów, zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen sugerowanych również bez wcześniejszego poinformowania.

4. Dostawa: Jesteśmy uprawnieni do dokonywania i rozliczania dostaw częściowych, również bez uzgodnienia. Wysyłka odbywa się zawsze na rachunek i ryzyko odbiorcy, również jeżeli na podstawie porozumień szczególnych przejmujemy koszty wysyłki. Ubezpieczenie zasadniczo obciąża zamawiającego. Informacje dotyczące czasów dostaw są niewiążące. Udokumentowane opóźnienia na skutek działania siły wyższej, niedoboru surowca, wadliwości urządzeń eksploatacyjnych i maszyn produkcyjnych, pożaru, przerwy w dostawie energii, wstrzymania pracy oraz innych przeszkód zwalniają nas również z dotrzymania wiążących terminów dostaw. Z takiego niedotrzymania uzgodnionych umownie czasów i terminów dostaw przysługuje zamawiającemu prawo unieważnienia umowy, o ile nie została ona jeszcze obustronnie spełniona, wyłącznie w przypadku odpowiedniego dodatkowego terminu na spełnienie świadczenia. Zamawiający nie może wywodzić z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych, chyba że po naszej stronie wystąpiło działanie umyślne lub rażące niedbalstwo. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy naruszenia istotnego obowiązku umownego. Jeżeli w przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego odpowiadamy również za lekkie niedbalstwo, szkoda podlega rekompensacie jedynie do wysokości kwoty, która była przez nas możliwa do przewidzenia z chwilą zawarcia umowy przy uwzględnieniu wszystkich znanych nam lub z naszej winy nieznanych okoliczności.

5. Reklamacje wad, roszczenia z tytułu wad, odszkodowanie, przedawnienie
Za wady dostarczanych przez nas towarów odpowiadamy z wykluczeniem dalszych roszczeń w następujący sposób:
5.1 Zamawiający musi zgłosić nam wadę niezwłocznie – w przypadku wad jawnych nie później niż w ciągu 8 dni po odebraniu towaru, w przypadku wad ukrytych w ciągu 8 dni po ich ujawnieniu – w formie pisemnej.
5.2 W przypadku nieznacznego odchylenia od uzgodnionych właściwości, jedynie niewielkiego obniżenia przydatności, naturalnego zużycia oraz błędnego lub niedbałego traktowania, nadmiernego obciążenia, niewłaściwych środków eksploatacyjnych lub wad powstałych na skutek szczególnych wpływów zewnętrznych, niestanowiących wymogu umownego, nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.
5.3 Nie odpowiadamy za wady zgłoszone po terminie. Nie odpowiadamy również za szkody powstałe na skutek niewłaściwego lub nieprawidłowego wykorzystania czy traktowania przez użytkowników oraz na skutek nieprzestrzegania instrukcji użytkowania lub obsługi.
5.4 Nasza odpowiedzialność ogranicza się do poprawy wadliwych towarów lub wymiany na towary pozbawione wad, według naszego wyboru. W razie niepowodzenia takiego usunięcia wady zamawiający może domagać się jedynie odpowiedniego obniżenia ceny sprzedaży lub unieważnienia danej transakcji sprzedaży. W każdym przypadku wyklucza się dalsze roszczenia zamawiającego, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, przede wszystkim z tytułu szkód następczych oraz utraconego zysku, chyba że z naszej strony miałoby miejsce działanie umyślne lub rażące niedbalstwo. Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności obowiązuje również, jeżeli takie roszczenia wynikają z nieprawidłowego doradztwa, niedozwolonego działania lub czynnego naruszenia zobowiązania, tj. wówczas, gdy roszczenia nie są związane z wadami towaru.
5.5 Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje, jeżeli towar nie posiada gwarantowanej właściwości. Nie obowiązuje ono również w odniesieniu do roszczeń, jeżeli opierają się one na ustawie o odpowiedzialności za produkt i dotyczą one szkód na ciele i/lub zdrowiu osób oraz/lub szkód prywatnych.
5.6 Jeżeli w razie naruszenia istotnego obowiązku ponosimy również odpowiedzialność za lekkie niedbalstwo, szkoda jest rekompensowana jedynie do połowy kwoty, którą mogliśmy przewidzieć z chwilą zawarcia umowy z uwzględnieniem wszystkich znanych nam lub nieznanych z naszej winy okoliczności.
5.7 Roszczenia zamawiającego z tytułu wad ulegają przedawnieniu w przypadku nowych rzeczy po roku od przekazania. Powyższe nie obowiązuje, jeżeli ustawa zgodnie z § 376 kodeksu cywilnego (roszczenia regresowe) nakłada dłuższe terminy lub wada została przez nas podstępnie przemilczana. 
5.8 Ustawowe roszczenia regresowe zamawiającego wobec nas istnieją jedynie wówczas, jeżeli zamawiający nie dokonał ze swoim odbiorcą żadnych uzgodnień wykraczających poza ustawowe reklamacje wad. W odniesieniu do zakresu roszczenia regresowego zamawiającego wobec nas obowiązują powyższe klauzule dotyczące zakresu odpowiedzialności.

6. Zapłata: Nasze faktury są płatne w ciągu 30 dni po otrzymaniu faktury. Zapłata może nastąpić wyłącznie w PLN. Opłaty za upomnienia i inkaso obciążają w całości Klienta. W razie zwłoki zamawiającego z płatnością zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień lub pozostałości zleceń bez obowiązku odszkodowawczego po upływie dodatkowego terminu ośmiu dni. Dopóki zamawiający zalega ze swą płatnością wynikającą ze stosunku handlowego, nasze wszelkie obowiązki z przyjętego zamówienia (obowiązek dostawy, dotrzymanie terminu dostawy) pozostają zawieszone. Możemy również odstąpić, jeżeli zamawiający przekazał nam błędne informacje, których znajomość z doświadczenia codziennego życia nie pozwoliłaby nam na zawarcie umowy. Możemy również odstąpić od umowy, jeżeli po zawarciu umowy ujawniło się lub wystąpiło istotne pogorszenie stosunków zarobkowych lub majątkowych zamawiającego, chyba że zamawiający oferuje niezwłoczne świadczenie z ręki do ręki lub zabezpieczenie naszych należności. Obie strony po odstąpieniu są zobowiązane do zwrotu przyznanych świadczeń, jeżeli nie zostały one całkowicie spełnione przez obie strony. Zamawiający jest jednak zobowiązany zrekompensować nam obniżenie wartości, jakie zaistniało w towarze od zawarcia umowy, powstałe nakłady oraz utracony zysk.

7. Zwroty towarów: Towary wolne od wad dostarczone Klientowi nie mogą zostać zwrócone bez naszej wcześniejszej zgody. Zatwierdzone przez nas zwroty Klienta są zapisywane na dobro rachunku z potrąceniem 20% ceny sprzedaży. Towary w napoczętym opakowaniu oraz produkty, których dostawa miała miejsce przed ponad sześcioma miesiącami, zasadniczo nie mogą być zwracane lub wymieniane. Koszty i ryzyko wszystkich zwrotów ponosi kupujący.

8. Zastrzeżenie własności
Do momentu pełnej zapłaty wszystkich aktualnie istniejących i powstałych w przyszłości roszczeń ze stosunku handlowego zamawiającego z nami zastrzegamy sobie własność dostarczonych przez nas towarów. Powyższe obowiązuje również, jeżeli poszczególne lub wszystkie nasze należności wobec zamawiającego zostały ujęte w kontokurencie a saldo zostało zaakceptowane.

9. Miejsce spełnienia świadczenia i właściwość sądu: Sądem właściwym dla wszystkich praw i obowiązków jest sąd w Warszawie. Miejscem spełnienia świadczenia dla dostaw i płatności jest nasza siedziba w Toruniu. Za uzgodnione uznaje się prawo polskie.

10. Obowiązywanie: Jeżeli jakieś postanowienie niniejszych warunków dostaw i płatności lub część takiego postanowienia stanie się lub będzie nieskuteczna, nie naruszy to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia obowiązuje prawo dyspozycyjne. Powyższe dotyczy również przypadku wystąpienia luki.